Regulamin cmentarza

Regulamin Cmentarza

1. Właścicielem i zarządcą cmentarza jest parafia Św. Antoniego w Woli Kiełpińskiej, na której spoczywa obowiązek zachowania katolickiego charakteru cmentarza i jego utrzymanie zgodnie z przeznaczeniem.

2. Zarząd nad cmentarzem sprawuje Proboszcz Parafii Św. Antoniego w Woli Kiełpińskiej. Wszelkie sprawy związane z cmentarzem załatwiane są w czasie pracy kancelarii parafialnej.

3. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do poszanowania świętości miejsca, zachowania ciszy i szacunku należnego osobom zmarłym oraz dbania o czystość i porządek; dzieciom wolno przebywać tylko pod opieką dorosłych.

4. W szczególności niedozwolone jest na terenie cmentarza:

– przebywanie w stanie nietrzeźwym, spożywanie napojów alkoholowych i środków odurzających,

– palenie papierosów,

– wprowadzanie zwierząt,

– niszczenie zieleni,

– niszczenie lub samowolne przemieszczanie elementów małej architektury,

– wyrzucanie śmieci w miejscach niedozwolonych, wyrzucanie śmieci nie pochodzących z cmentarza, samowolne wypalanie śmieci,

– prowadzenie akwizycji, umieszczanie reklam i rozkładanie wizytówek,

– zabudowanie grobu wykraczające poza powierzchnią miejsca grzebalnego, ustawianie ławek, ogrodzeń, sadzenie drzew i krzewów, utwardzanie wokół miejsc grzebalnych, itp. (ławki, utwardzone miejsca, nasadzone drzewa oraz krzewy mogą być usunięte przez pracowników cmentarza bez powiadomienia dysponenta grobu),

– wjeżdżanie pojazdami mechanicznymi i rowerami bez zgody Administratora,

– usuwanie lub niszczenie na grobach tablic i napisów dotyczących osób tam pochowanych,

– zabieranie wszelkiego rodzaju roślin, sztucznych kwiatów i wiązanek, zniczy z cudzych grobów,

– chodzenie po urządzonych miejscach grzebalnych,

– samowolne wykonywanie prac budowlanych i kamieniarskich.

5. Usługi i prace kamieniarskie przy grobach mogą być wykonywane tylko w dni robocze oraz w sobotę, po uprzednim uzyskaniu zgody Administratora, wniesieniu stosownych opłat i zgłoszeniu zakresu prac w kancelarii parafialnej.

6. Zieleń wysoka znajduje się pod opieką Administratora. Dysponenci grobów nie mogą we własnym zakresie wykonywać sadzenia, wycinki ani innej zmiany stanu drzew i wysokich krzewów rosnących w alejach cmentarnych lub przy grobach.

7. Za zniszczenia i szkody powstałe w związku z działaniem sił przyrody, kradzieżą i aktami wandalizmu zarząd cmentarza nie ponosi odpowiedzialności.

8. Kształt nagrobków, pomników lub grobowców, umieszczone na nich napisy i użyta symbolika nie mogą naruszać wyznaniowego charakteru cmentarza.

9. Wszystkie opłaty wynikają z kosztów funkcjonowania i utrzymania cmentarza, wywozu śmieci, pielęgnacji i wycinki drzew oraz planów inwestycyjnych.

10. Każdy grób powinien mieć dysponenta. Oświadcza on w formie pisemnej w kancelarii parafialnej, że nie ma innych osób, które mogą sobie rościć prawa do grobu.

11. Usługi kamieniarskie mogą być świadczone przez wykonawców po przedstawieniu projektu zagospodarowania grobu i jego otoczenia oraz po uprzednim wniesieniu opłat. Projekt zagospodarowania grobu i jego otoczenia może obejmować jedynie wymiar placu miejsca grzebalnego, który został określony w pokwitowaniu na grób.

12. W przypadku stwierdzenia przez Administratora rażących uchybień przy wykonywaniu prac lub usług, bądź nieprzestrzegania przez Wykonawcę postanowień regulaminu, nie wnoszeniu stosownych opłat albo uchybienia wymogom liturgii i zasadom obowiązującym w miejscu świętym, Administrator może stosować wobec takiego wykonawcy czasowy lub stały zakaz działalności na cmentarzu.

13. Wykonawcy usług kamieniarskich zobowiązani są na wezwanie pracowników cmentarza i ochrony okazywać pozwolenie wydane przez Administratora na prowadzenie prac kamieniarskich. W przypadku braku pozwolenia na prowadzenie prac kamieniarskich Zarządca ma prawo zabronić wykonywania usług kamieniarskich i nakazać opuszczenie terenu cmentarza, a w razie potrzeby wezwać odpowiednie służby porządkowe lub Policję.