Kancelaria

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest parafia pw. św. Antoniego w Woli Kiełpińskiej, reprezentowana przez Proboszcza: ks. Andrzeja Marchlewskiego
2) kontakt z inspektorem ochrony danych parafii przez e-mail:
inspektor@diecezjaplocka.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do udzielenia sakramentów
i sakramentaliów oraz innych czynności wynikających z prawa kanonicznego, zarówno powszechnego, jak i partykularnego, oraz prawa powszechnie obowiązującego;
4) podstawy przetwarzania danych w poszczególnych przypadkach wyjaśnia administrator na podstawie art. 7 Dekretu, najczęściej jest to prawny obowiązek administratora;
5) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Kuria Diecezjalna w Płocku;
6) Jeśli Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a taka potrzeba wynikać będzie z przepisów prawa, to dane te będą odpowiednio zabezpieczone. Sposób zabezpieczenia będzie wskazany podczas rozstrzygnięcia poszczególnych przypadków i podany Pani/Panu do wiadomości.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z prawa kanonicznego, zarówno powszechnego, jak i partykularnego oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących;
8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01–015 Warszawa, kiod@episkopat.pl), jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu.

Gablotki parafialne, również te przy wyjściach z kościoła pw. św. Antoniego w Zegrzu i informacje z życia Parafii w nich zawarte są przeznaczone do użytku wewnętrznego członków wspólnoty parafialnej.
Dane osobowe, które gablotki zawierają zostały umieszczone na podstawie prawnego obowiązku administratora lub zgody osób, których dane dotyczą.

Rejestr-czyności-przetwarzania-Zegrze